facebook
zalo

093.123.2288

Video

Hệ thống giá đỡ điện tự động TAILG

Thử nghiệm leo mô hình mới TAILG

TAILG Kiểm tra tốc độ mẫu mới

Cài đặt Loading Pedelec 1

Cài đặt Loading Pedelec 2

Cài đặt Loading Pedelec 3

Cài đặt Loading Pedelec 4

Lắp đặt Xe điện 1

Lắp đặt Xe điện 2

Hệ thống giá đỡ điện tự động TAILG